کادر آموزشی دبستان پسرانه غیر دولتی خط خوش

معصومه حسنی زاده

آموزگار پایه اول

الهام قاسمی معبود

آموزگار پایه سوم

سیدعباس وزیری

آموزگار پایه پنجم و ششم

الهام کرمی

روابط عمومی

بهناز اکبری

آموزگار پایه دوم

ابراهیم بهزاد پور

آموزگار پایه چهارم