کادر آموزشی دبستان پسرانه غیر دولتی خط خوش

معصومه حسنی زاده

آموزگار پایه اول

الهام قاسمی معبود

آموزگار پایه سوم

سیدعباس وزیری

آموزگار پایه پنجم و ششم

محمد حسين مميز

آموزگار پایه پنجم

بهناز اکبری

آموزگار پایه دوم

ابراهیم بهزاد پور

آموزگار پایه چهارم

مریم سعادتمندی

آموزگار پایه دوم