رسانه خط خوش

نمایی از فعالیت های دانش آموزان در محیط دبستان
نشاط و شادابی
تعلیم و تربیت نمایشی
پرورش استعداد
جشن الفبا پایه اول و جشن فارغ التحصیلی پیش دبستان
جشن فارغ التحصیلی
جشن الفبا پایه اول
حضور فعال در عرضه نمایشگاه های بین المللی
استعداد یابی و پرورش آن
پداگوژی نمایشی