موسس و مدیر دبستان پسرانه غیر دولتی خط خوش

حسین پوراسماعیل

هرگز تماشاچی رشد و بالندگی نباش،

با رشد و پیشرفت تو دیگران خود به خود عقب می افتند،

هرگز به عقب برنگرد به افق های آینده بنگر و تلاش کن.

آینده راه به جاده مربوط است و تو مسافر این جاده ای.

این جا یعنی دبستان خط خوش همینجاست که می توانی سراغ آینده را بگیری