نمایی از بازگشای و جشن سال تحصیلی ۱۴۰۰ در دبستان خط خوش