نمایی از بازگشای و جشن سال تحصیلی 1400 در دبستان خط خوش