تشویق دانش آموزان ساعی  و اهدای جوایز در تمام پایه ها ی دبستان در طول سال جاری