تحویل لباس های فرم دانش آموزان عزیز دبستان از تابستان و ایجاد شوق و انگیزه به حضور در دبستان با رعایت پروتکل ها ی بهداشتی