حضور دانش آموزان عزیز در دبستان خظ خوش با شروع سال تحصیلی