همیشه رسیدن به ماه مهر سرشار از عشق و انگیزه بوده و و هست به خاطر این مهم همه ما شایسته مقدمات حضور و استقبال از عزیزان دانش آموز در دبستان خط خوش  شده ایم